Ugrás a tartalomhoz

Shoes are boring, wear Sneakers!

  Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

  ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

  Az Általános Szerződési Feltételeket rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a felhasználók elvárásainak, valamint az érvényes jogszabályi előírásoknak. Amennyiben módosításra kerülnek az Általános Szerződési Feltételek, a frissített változatot közzétesszük a Weboldalon. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át az Általános Szerződési Feltételeket, hogy mindig naprakész legyen a szolgáltatásainkkal és a felhasználói jogokkal kapcsolatos minden fontos információban. Jelentős változások esetén, az ilyen változásokról értesítést küldünk e-mail útján, valamint más kommunikációs csatornákon, például hírlevél vagy egyéb marketingeszközök segítségével.

  1. BEVEZETÉS – A HASZNÁLATI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

  Ezen Általános Felhasználási Feltételek szabályozzák a Kickz By Laca (Gulyás László ev.) weboldalának és online áruházának elérését és használatát.

  A Kickz By Laca weboldala és online áruháza, továbbiakban "Weboldal" és "Online Áruház", a lábbeli és kiegészítő termékek internetes bemutatására és értékesítésére szolgál. A Weboldalt és az Online Áruházat a Gulyás László ev. működteti, székhelye és levelezési címe: 4119 Váncsod, Alkotmány utca 52., e-mail címe: kickzbylaca@gmail.com, EV nyilvántartási száma: 58663709, adószáma: 48348546-1-29, nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban "Mi" vagy "Adatkezelő". Elérhetőségeink a következők:

  A "Felhasználó/Fogyasztó" kifejezés alatt minden természetes személyt értünk, aki felkeresi a Weboldal oldalait vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a Weboldal böngészésének, felhasználásának, valamint az Online Áruházból történő termékvásárlásnak feltételeit és szabályait. A Weboldal elérésével és használatával, valamint a termékek megvásárlásával a Felhasználó/Fogyasztó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket. A Felhasználó/Fogyasztó tevékenységei, mint például a böngészés, a hírlevélre való feliratkozás vagy a termékek vásárlása, a Felhasználási Feltételek feltétel nélküli elfogadásának minősülnek.

  Felhívjuk a Felhasználó/Fogyasztó figyelmét, hogy a Kickz By Laca fenntartja a jogot a jelen Felhasználási Feltételek részleges vagy teljes módosítására vagy frissítésére a saját belátása szerint, és/vagy jogszabályi kötelezettség esetén, értesítés nélkül. A módosítások az Általános Szerződési Feltételek közzétételével lépnek hatályba a Weboldalon, és kötelező érvényűek lesznek. Kiemeljük, hogy a módosítások nem érintik a már teljesített rendeléseket a módosítások hatálybalépése előtt. A Weboldal további használata a módosított Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti.

  A Weboldal használata és az Online Áruházból történő tranzakciók teljeskörűen a Felhasználó/Fogyasztó felelősségére tartoznak. Amennyiben a Felhasználó/Fogyasztó nem ért egyet a Kickz By Laca Felhasználási Feltételeivel, kérjük, hogy ne használja a Weboldalt.

  További információkért és segítségért tekintse meg az Általános Tranzakciós Feltételeket, amelyek részletesen ismertetik a rendelések, szállítások és visszatérítések folyamatát, valamint további általános információkat a Kickz By Laca által nyújtott szolgáltatásokról. Az Ügyfélszolgálati Osztály elérhetőségei: telefonon a +36307471262 számon naponta 10:00 és 18:00 óra között (kivéve ünnepnapok), valamint e-mailben a kickzbylaca@gmail.com címen.

  Az Adatvédelmi Irányelvek és további jogi információkért kérjük, tekintse meg a Visszaküldési és Cseréli Rendelkezéseket és a Kickz By Laca Adatvédelmi Irányelveit.

  1. ÜZLETI SZABÁLYZAT

  A Kickz By Laca olyan üzletpolitikát alkalmaz, amelynek célja, hogy kizárólag a "Felhasználók/Fogyasztók" számára értékesítse termékeit szolgáltatásain keresztül, a Weboldalán keresztül. "Felhasználó/Fogyasztó" alatt minden olyan természetes személyt értünk, aki a kickzbylaca.com Weboldalát kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységtől eltérő célból használja.

  Ezért a kickzbylaca.com oldalon kizárólag olyan termékeket és szolgáltatásokat találhat, amelyeket kifejezetten végfelhasználóknak/fogyasztóknak szánnak és értékesítenek. A termékek kereskedelmi célú értékesítése nem megengedett. A Kickz By Laca fenntartja minden jogát, beleértve azt is, hogy kifejezetten nem fogad el olyan vásárlási ajánlatokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy azokat a termékek további kereskedelmi reklámozása céljából tették.

  Amennyiben Ön nem Fogyasztó, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat a Kickz By Laca Weboldalán található termékek vásárlásához.

  1. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI/KÖTELEZETTSÉGEI

  3.1. AZ ONLINE ÁRUHÁZ FELHASZNÁLÓI/VEVŐK FELELŐSSÉGE – HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT

  A kickzbylaca.com oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, ideértve a weboldalak megtekintését, a Vállalkozással való kommunikációt, a termékekről szóló információk letöltését és a weboldalról történő vásárlást, kizárólag személyes célokra valósítják meg a Felhasználók, amelyeket semmilyen módon nem szabad összekapcsolni bármilyen kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységgel.

  A kickzbylaca.com weboldal Felhasználója és Fogyasztója kizárólagos és kizárólagos felelősséggel tartozik a Weboldal és az E-shop, valamint annak tartalmának jogszerű használatáért, és köteles tartózkodni minden jogellenes cselekménytől és visszaéléstől, valamint a jogellenes gyakorlattól és a tisztességtelen verseny gyakorlata. Tagként csak természetes vagy cselekvőképes jogi személyek vehetnek részt. Kiskorúak (15 év alatti személyek) kizárva a tagságból.

  A KICKZBYLACA nem vállal felelősséget a kickzbylaca.com webhelynek és annak tartalmának bármely Felhasználó általi használatáért, amely nem felel meg a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak, a Vállalat szándékos jogsértésekért és súlyos gondatlanságért fennálló felelősségének sérelme nélkül. Különösen a kickzbylaca.com weboldal Felhasználója/Fogyasztója kizárólagos felelősséggel tartozik a kickzbylaca.com részére megadott Információk, Adatok jogszerűségéért és helyességéért, valamint az említett adatok vagy információk jogellenes felhasználásáért, amelyet a Társaság nincs ellenőrzési felelőssége vagy kötelezettsége, kivéve, ha azt panasz vagy törvény írja elő.

  A Felhasználó/Fogyasztó vállalja, hogy megtérít minden olyan kárt, amelyet a KICKZBYLACA-nak vagy kapcsolt vállalkozásainak okozott a jelen Weboldal és a Felhasználó/Fogyasztó fiókjának általa nem felhatalmazott személyek általi használata.

  A Felhasználó/Fogyasztó kizárólagos felelőssége a kickzbylaca.com weboldalon kínált termékek és szolgáltatások értékeléséért és kiválasztásáért, valamint a KICKZBYLACA nem vállal felelősséget a Felhasználó/Fogyasztó helyességéért; s kiválasztása, vagy a Felhasználó/Fogyasztó által kiválasztott termékek közötti bármilyen összeférhetetlenségéért.

  3.2. AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE ÉS GARANCIA

  Az Ön által vásárolt bármely termék gyártója felelősséggel tartozik a termék hibája által okozott károkért. Minden olyan megállapodás, amely korlátozza vagy mentesíti a gyártót a felelősség alól, érvénytelen. Ha kétségei vannak a tőlünk vásárolt termék gyártójának kilétével kapcsolatban, kérjük, jelezze felénk.

  3.2.1. HIBÁKÉRT, VESZTESÉGÉRT FELELŐSSÉG

  A kickzbylaca.com webhely fenntartja Önnel szemben a Polgári Törvénykönyvben az Eladó számára előírt valamennyi kötelezettségét. Különösen az általunk értékesített termék hibája esetén a fogyasztóvédelemre vonatkozó kötelező rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül (5. cikk 1999/44/EK IRÁNYELV AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. május 25-i határozata a fogyasztási cikkek értékesítésének és a kapcsolódó garanciák egyes vonatkozásairól) (a) ingyenesen kérheti a javítást Öntől, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan költségeket igényel; vagy (b) cserélje ki egy másikkal; vagy (c) elállhat aÁltalános Tranzakciós Feltételekben részletezett Elállási Eljárás szerint.

  Vállalkozásunk fenti kötelezettségei megszűnnek, ha a hibát Ön okozta, vagy a visszaküldött termék szennyeződést, kopást, horzsolást, gyűrődést visel, és általában azt a benyomást kelti, hogy a szükségesnél többet használták az alkalmasságának megállapítására. A termékekhez minden esetben mellékelni kell a szükséges jogi okmányokat, nyugtákat. Ahhoz, hogy a termék nem megfelelőségét érvényesnek lehessen tekinteni, az Eladót a hibásság felfedezésétől számított két (2) hónapon belül értesíteni kell. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati Osztályával telefonon a következő telefonszámon: +36 30 747 12 62 naponta 10-18 óráig. (kivéve ünnepnapokat) vagy e-mailben az info@kickzbylaca.com címen.

  Abban az esetben, ha a termék a kézbesítés előtt elveszik, Önnek jogában áll elállni a vásárlástól, és a vásárlásért kifizetett összeget visszatérítjük.

  Ha rendelését bármilyen okból hibásan teljesítették (rossz termék, rossz ár stb.), haladéktalanul értesítenie kell minket az alábbi elérhetőségeken: +36 30 747 12 62 naponta 10 órától 18 óráig. (kivéve ünnepnapokon) vagy e-mailben az info@kickzbylaca.com címen.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázatát az Eladó viseli mindaddig, amíg Ön vagy az Ön nevében az áru átvételéért felelős harmadik személy (a szállítótól eltérő) meg nem szerzi az árut fizikailag, ekkor ez a kockázat Önre száll át. A kockázat azonban Önre száll át, amikor a megvásárolt árut a szállítónak átadja, ha a fuvarozót Ön utasította az áru szállítására, és ezt a lehetőséget a kickzbylaca.com nem ajánlotta fel, az Ön fuvarozóval szembeni jogainak sérelme nélkül.

  3.2.2. GARANCIA KORLÁTOZÁSA – FELELŐSSÉG

  A Szolgáltató és a kickzbylaca.com mindig jóhiszeműen, a jogszabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között jár el. Következésképpen a kickzbylaca.com minden szükséges technikai vagy egyéb intézkedést megtett és megtesz, és mindent megtesz ennek érdekében:

  • a weboldal és az online áruház folyamatosan és megfelelően, probléma, fennakadás, késés, késés, hiba vagy hiba nélkül működjön,
  • az ezen a weboldalon keresztül megadott és továbbított adatok/információk egyrészt nem módosíthatók, és nem védhetők biztonsági másolatokkal, mivel a weboldal biztonsági rendszerei korlátozottak,
  • az általa használt technológia vagy a szerverek, amelyeken keresztül online áruházunkat a Felhasználók számára elérhetővé teszik, nem tartalmaznak vírusokat vagy más káros összetevőket vagy szoftvereket.

  A Szolgáltató azonban NEM VÁLLAL GARANCIÁT a fentiekért, és nem köteles megtéríteni Önt abban az esetben, ha a fenti okok miatt bármilyen kárt szenved.

  Ezenkívül a kickzbylaca.com nem vállal garanciát

  • termékeinek alkalmasságát, hatékonyságát, megfelelőségét arra a célra, amelyre azokat használni kívánja; és
  • a weboldal és szolgáltatásai többi Felhasználója tranzakciós kötelezettségeinek helyes és megfelelő teljesítésére.

  A Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz a tartalom karbantartására és elérhetővé tételére. Ennek ellenére a Felhasználók/Ügyfelek elfogadják, hogy a kickzbylaca.com-nak joga van a webhely egészét vagy egy részét módosítani és/vagy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszteni a Felhasználók/Vásárlók értesítése mellett és/vagy anélkül, hogy az elérhetőséget a felhasználók befolyásolhatják.

  Ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett, pozitív vagy következményes kárért (gondatlanságból, szerződésen belüli vagy egyéb módon), amely a weboldal használatának képtelenségéből, a felhasználók hozzáférésének képtelenségéből, a webhely egészének vagy egy részének felfüggesztéséből ered, továbbá a weboldal működésében vagy az interneten keresztül történő információtovábbításban bekövetkezett hibából, megszakításból, hibából vagy késedelemből, vagy szolgáltatásaink rossz minőségéből vagy tartalmának elvesztéséből ered.

  A Szolgáltató elhárít minden felelősséget minden olyan kárért, amely közvetlenül vagy közvetve, véletlenül vagy következményeként, vagy bármilyen módon a Kickzbylaca.com eléréséhez vagy használatához kapcsolódik, beleértve, de nem kizárólagosan, a vírusok által okozott veszteséget vagy kárt, amely hatással lehet az Ön számítógépére vagy a Kickzbylaca.com-n keresztül szerzett információk érvényességére.

  1. A TARTALOM KIADÁSA

  A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza olyan tartalom közzétételét weboldalán, amely fizikai vagy pszichológiai erőszakos helyzeteket ír le vagy tükröz, vagy olyan tartalom, amely a Kickzbylaca.com felhasználóinak érzékenységétől függően politikai meggyőződést vagy emberi jogokat sértőnek tekinthető, beleértve az emberi méltóság minden formáját és megnyilvánulását. Ugyanakkor a Kickzbylaca.com nem garantálja, hogy a weboldal tartalma megfelelő vagy legális Magyarországon kívüli országokban.

  Amennyiben az ilyen tartalom törvényileg nem engedélyezett vagy illegális az adott országokban, kérjük, ne látogassa meg a kickzbylaca.com webhelyet. Ha mégis úgy dönt, hogy meglátogatja, tájékoztatjuk, hogy kizárólag és személyesen Ön felelős a Kickzbylaca.com által nyújtott szolgáltatások használatáért, amelyekben részt vesz.

  A Szolgáltató intézkedéseket is hozott annak biztosítására, hogy a kickzbylaca.com tartalma pontos legyen, és ne tartalmazzon helytelen vagy elavult információkat. Ugyanakkor a Kickzbylaca.com nem vállal felelősséget a Kickzbylaca.com weboldalon közzétett tartalom pontosságáért és teljességéért, kivéve a szándékos jogsértésért és súlyos gondatlanságból eredő felelősségét, valamint a törvényben meghatározott eseteket.

  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldal zavartalanul, az internetkapcsolat miatti megszakítások és hibák nélkül fog működni. Bármilyen probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. A Kickzbylaca.com képviselője a lehető legteljesebb mértékben segít Önnek a Kickzbylaca.com webhelyhez való hozzáférés visszaszerzésében.

  Ezzel egyidejűleg kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával, vagy ellenőrizze, hogy az internethez való csatlakozáshoz és a webtartalom elérésére szolgáló eszközök mindegyike megfelelően engedélyezett-e, beleértve a böngészőjét is.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztse egészének vagy egy részének működését karbantartás, frissítés vagy bármilyen okból.

  Bár a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a kickzbylaca.com webhelyhez való zökkenőmentes hozzáférés érdekében, az internet és a webtartalom dinamikus jellege miatt előfordulhat, hogy a kickzbylaca.com nem működik szünetek, megszakítások vagy a webhely frissítései miatti megszakítások nélkül.

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan technikai problémákért, amelyek a Felhasználók/Ügyfelek számára a weboldal megkísérlésekor és a hozzáférés során felmerülhetnek, és amelyek saját infrastruktúrájuk működésével vagy kompatibilitásával kapcsolatosak a weboldal használatával. Ezenkívül a Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik felek cselekményeiért vagy mulasztásaiért, különösen a harmadik felek által a termékekbe és/vagy szolgáltatásokba és/vagy a rajta keresztül elérhető információkba való jogosulatlan beavatkozásért.

  A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be a kickzbylaca.com oldalon található szolgáltatások, a forgalmi adatok és az elektronikus kommunikáció sértetlenségének védelme érdekében, hogy megakadályozza az adatok jogosulatlan felhasználását vagy hozzáférését, valamint az adatok terjesztésének, megsemmisülésének és elvesztésének kockázatát, valamint bizalmas/nem bizalmas információk a Kickzbylaca.com felhasználókról, valamint az ilyen adatokhoz és információkhoz való jogosulatlan vagy jogellenes hozzáférés elkerülése érdekében.

  Az itt kifejezetten leírtakon túlmenően a Szolgáltató semmilyen polgári, büntetőjogi vagy egyéb felelősséget nem vállal Önnel és/vagy bármely harmadik féllel szemben, aki jogokat követel Öntől, abban az esetben, ha a fentiek bármelyike ​​a szolgáltatások igénybevételekor és / vagy ezen e-shop termékei közvetlen, közvetett, következményes, következményes gazdasági vagy egyéb kárt, elmaradt haszont szenvednek el, amiatt:

  • a távközlési hálózatok, az internet, a weboldal, az Internet szolgáltatók hibái, hiányosságai, műszaki hibái, hibái vagy meghibásodásai,
  • a weboldal vagy egyes szolgáltatásainak végleges vagy ideiglenes megszüntetése és/vagy egyes termékek webáruházon keresztül történő szolgáltatásának megszüntetése,
  • a Kickzbylaca.com vagy harmadik felek, köztük más Felhasználók/Ügyfelek eseményei, helyzetei, cselekvései, cselekedetei és/vagy mulasztásai, amelyekért a Kickzbylaca.com nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az itt meghatározottak szerint,
  • információk és egyéb tartalmak, amelyeket harmadik felek tehetnek közzé és közölhetnek.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklás és ellenszolgáltatás nélkül megszakítsa vagy beszüntesse szolgáltatásainak nyújtását és/ vagy a tagok előzetes értesítése nélkül, tartósan vagy átmenetileg működését kötelezettség nélkül. A Szolgáltató csak olyan közvetlen károkért felel, amelyek a Kickzbylaca csalásából vagy súlyos gondatlanságából erednek. A kötelező rendelkezések sérelme nélkül a Kickzbylaca.com enyhe gondatlanságból eredő közvetlen károkért való felelőssége kifejezetten kizárt, tekintet nélkül a jogalapra. A Szolgáltató közvetett vagy következményes károkért való felelőssége teljes mértékben és kifejezetten kizárt - az októl függetlenül.

  A Szolgáltató jogosult a Felhasználót/Ügyfelet a tagságból bármikor, indoklás nélkül ideiglenesen vagy véglegesen kizárni, azaz törölheti/megtagadhatja a hozzáférést és/vagy a tagságot (ideiglenesen és/vagy véglegesen), a Kickzbylaca.com-val szembeni követelések nélkül. Magától értetődik, hogy az ilyen tagoknak tilos a Kickzbylaca.com tagjává válni ugyanazokkal vagy eltérő adatokkal, kivéve, ha a Kickzbylaca.com ehhez kifejezetten hozzájárul. Ennek érdekében a tag hozzájárul ahhoz, hogy a Kickzbylaca.com megőrizze személyes adatait a rendszerében annak érdekében, hogy azonosítani tudja a későbbi regisztrációs kísérleteket őt/őt. A fentiek különösen (de nem kizárólagosan) érvényesek az Általános Szerződési Feltételek tag általi megsértése esetén, amelyeket a tag teljes egészében lényegesnek ismer el és elfogad, bármely Hatóság, Bíróság kérésére, a taggal szemben jogosított harmadik személy panasza esetén.

  1. JOGOK ÉS TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK  5.1 SZELLEMI TULAJDONJOGOK  A Szolgáltató tartalma beleértve, de nem kizárólagosan, műalkotásokat, illusztrációkat, képeket, képeket, párbeszédeket, zenét, hangokat, videók, dokumentumok, vázlatok, rajzok, méretek, logók és minden egyéb, a kickzbylaca-án megjelent anyag, bármilyen formában, például menük, weboldalak, grafikák, színek, színek, tervek, eszközök, betűtípusok, webhelytervezés, diagramok, elrendezések, elrendezések, módszerek, eljárások, funkciók és szoftverek, amelyek a kickzbylaca.com részét képezik a Szolgáltató és a megfelelő tulajdonosok szerzői joga és minden egyéb szellemi tulajdonjoga védi.

  A kickzbylaca.com és tartalma semmilyen módon vagy formában, részben vagy egészben nem reprodukálható. A Szolgáltató kizárólagos jogával engedélyezheti vagy megtilthatja a kickzbylaca.com bármilyen sokszorosítását (akár közvetlen, akár közvetett, ideiglenes vagy végleges, vagy bármilyen más módon vagy bármilyen formában, részben vagy egészben) a kickzbylaca.com és annak tartalma. A Szolgáltató és tartalmának egészben vagy részben, bármilyen formában történő reprodukálása tilos a kickzbylaca.com ill. szükség esetén a honlapon megjelent művek szerzőitől. Az ilyen sokszorosításokat törvényes célokra, valamint a Szolgáltató és a weboldalon közzétett művek szerzőinek szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogainak betartásával végezzük.

  A kickzbylaca.com használatával kapcsolatban csak a webhely és annak tartalmának megjelenítése engedélyezett. Megengedett továbbá minden egyéb átmeneti reprodukciós művelet végrehajtása, amely átmeneti vagy véletlen, és a Szolgáltató népszerűsítésének szerves és lényeges részét képezi és tartalma, és amelyek nem önálló gazdasági jelentőséggel bírnak. Ezen túlmenően engedélyezett a weboldalon való böngészés a kickzbylaca.com és annak tartalma jogszerű felhasználása céljából. Tilos a Weboldal és a kickzbylaca.com Webáruház használata illegális, fenyegető, sértő tartalom bármilyen módon történő küldése, közzététele, továbbítása , sértő, rágalmazó, vulgáris, obszcén, erkölcstelen, faji, etnikai vagy egyéb megkülönböztetést erősít vagy fejez ki, és/vagy bármilyen módon kárt okozhat harmadik feleknek.

  5.2. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME  Az Ön személyes adatainak kezelésére és védelmére a személyes adatok védelmére és a cookie-kra vonatkozó szabályzatunk feltételei, valamint a magyar és a közösségi és a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései az egyének védelmére vonatkoznak a személyes adatok feldolgozása tekintetében, valamint mint a Magyar Adatvédelmi Hatóság határozatai.

  Tájékoztatandó személyes adatairól, személyes adatainak Szolgáltató általi feldolgozásáról és céljairól, címzettjeiről és egyéb releváns védelmével és biztonságával kapcsolatos információkért kattintson a megfelelő linkre, hogy elolvassa és elfogadja ezeket a feltételeket. (Lent részletesebben)

  • VÉDJEGYEK ÉS DOMAINNEVEK  A Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a " kickzbylaca " logóknak és bejegyzett védjegyeknek. és " kickzbylaca.com " és minden más olyan védjegy, amely tartalmazza a " kickzbylaca" szót; és a domain név " kickzbylaca.com".

  A kickzbylaca -án értékesített termékek megkülönböztetésére használt összes többi védjegy és a webhelyen közzétett védjegyek a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegyei, és kickzbylaca.com kizárólag a kickzbylaca -án forgalmazott termékek megkülönböztetése, leírása és reklámozása céljából használható.

  A Szolgáltató és a bejegyzett védjegyek minden más tulajdonosa jogosult a megfelelő védjegyeik kizárólagos használatára.

  A Szolgáltató és a webhelyen közzétett bejegyzett védjegyek bármely más tulajdonosának beleegyezése nélkül nem használhatja ezeket a védjegyeket termékek vagy szolgáltatások megkülönböztetésére. A weboldalon közzétett és a kickzbylaca.com -on értékesített termékekkel kapcsolatos védjegyek többsége híres és jól ismert a nagyközönség és mindenki számára A kickzbylaca.com felhasználója. Általában tilos minden olyan tevékenység vagy megtévesztés, amely sérti a kickzbylaca.com és harmadik felek szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát.

  Ezen védjegyek bármilyen jogellenes vagy engedély nélküli használata tilos, és súlyos jogi következményekkel jár. Az ilyen védjegyek és bármely más, a kickzbylaca-án megjelenített védjegy nem használhatók olyan módon, amely tisztességtelenül kihasználja az ilyen védjegyek jellemzőit vagy hírnevét, vagy bármilyen módon, amely sérülést okoz nekik vagy tulajdonosaiknak.

  • TILTOTT CSELEKVÉSEK/HOZZÁFÉRÉS  Tilos a Felhasználó/Fogyasztó minden olyan vírust vagy más szoftvert tartalmazó tevékenysége vagy mulasztása, amely megszakítást vagy kárt okozhat, bármely szoftver megsemmisítése vagy működésének akadályozása, vagy a Vállalat, annak Leányvállalatai és Társult Vállalatai jó hírnevének és jó hírnevének károsodását okozza. és/vagy más felhasználók/tagok/Fogyasztók, vagy megsértheti a jelen Weboldal felhasználóinak/tagjainak/fogyasztóinak/fogyasztóinak személyes vagy egyéb adatait.

  Ezenkívül tilos:

  (a) A Weboldalon keresztül terjesztett információkhoz és adatokhoz (beleértve a személyes adatokat is) való hozzáférés vagy hozzáférési kísérlet, amelynek felhasználására a Felhasználónak/Fogyasztónak nincs felhatalmazása vagy felhatalmazása.

  (b) Hozzáférés a kickzbylaca.com Online áruházhoz, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást hozzon létre vagy állítson elő, amely versenyez a termékekkel/szolgáltatásokkal kickzbylaca és a kickzbylaca.com Webhely.

  (c) Bármilyen módon és eszközzel elősegíti harmadik felek hozzáférését a kickzbylaca.com tagjai által biztosított Adatokhoz.

  (d) A szoftverkalózkodás bármely formája, hackelés és/vagy lehallgatás, másolás, analóg/digitális rögzítés és mechanikus reprodukálás, terjesztés, átvitel, letöltés, feldolgozás, továbbértékesítés, adatokból (beleértve a személyes adatokat is) és információkból származtatott alkotások létrehozása, beleértve a Weboldal tartalma és anyaga (fotók, grafikák, szövegek stb.).

  1. LINKEK  LINKEK MÁS WEBOLDALRA  A kickzbylaca-án keresztül A webhely hivatkozásokat és hivatkozásokat biztosíthat más harmadik felek webhelyeire, azaz lehetőséget adnak a felhasználóknak/fogyasztóknak arra, hogy speciális linkeken, linkeken, hiperhivatkozásokon, bannereken, videókon keresztül harmadik felek webhelyeire (weboldalaira) irányíthatók, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a Szolgáltatóhoz vagy KICKZBYLACA.

  A Szolgáltató nem képviseli, nem ellenőrzi vagy felügyeli ezeket a harmadik felek webhelyeit vagy azok tartalmát, ezért a KICKZBYLACA nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért és/vagy az általuk elfogadott szabályokért, de nem kizárólagosan a védelemmel és feldolgozással kapcsolatban a Felhasználó/Fogyasztó személyes adatainak minőségéről, helyességéről, jogszerűségéről, teljességéről, időszerűségéről és pontosságáról, továbbá nem vállal felelősséget az általa nyújtott termékek vagy szolgáltatások tulajdonságaiért.

  Felhívjuk figyelmét, amikor ezekre a webhelyekre a kickzbylaca-en található linkeken keresztül ér el, és javasoljuk, hogy olvassa el a felhasználási és adatvédelmi feltételeiket politikáját gondosan. Az Általános Felhasználási feltételek és a kickzbylaca.com Adatvédelmi irányelvek nem vonatkoznak harmadik felek webhelyeire.

  A kickzbylaca webhely más webhelyekre mutató hivatkozásokat biztosít az interneten, kizárólag abból a célból, hogy megkönnyítse látogatóit/felhasználóit/fogyasztóit keresés és navigáció az interneten, míg azokra a webhelyekre, amelyekre hivatkoznak, ezeknek a webhelyeknek a vonatkozó használati feltételei vonatkoznak.

  A Szolgáltató webhelyről származó linkek elhelyezése.gr nem jelenti azt, hogy a KICKZBYLACA jóváhagyta vagy elfogadta a megfelelő webhelyek tartalmát , amely nem vállal felelősséget azok tartalmáért, harmadik felek weboldalainak hibáiért vagy meghibásodásaiért, valamint a felhasználókat/fogyasztókat érő károkért vagy sérülésekért, amelyek a rajtuk keresztül közölt információkhoz való hozzáférésből és felhasználásból erednek, mivel azokhoz a látogató hozzáfér. saját felelősségére.

  1. ADATVÉDELMI IRÁNYELV – SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  Javasoljuk, hogy olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, amely a kickzbylaca felhasználói hozzáférésére is vonatkozik.gr és a vonatkozó szolgáltatások vásárlás nélküli használata. Az Adatvédelmi irányelvek segít megérteni, hogyan és milyen célból gyűjti és használja az Ön személyes adatait.

  1. Megvásárolható termékek és szolgáltatások
  • A webshopban található termékeket kizárólag online lehet rendelni. Az árak forintban vannak megadva, és magukban foglalják a törvényes áfát, de nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségét. Nincs külön csomagolási díj.
  • A webshop részletesen bemutatja a termékeket nevükkel, leírásukkal és fényképekkel. A termékek adatlapján látható képek csak illusztrációk, és eltérhetnek a valóságtól. A webshop nem vállal felelősséget a képek és a tényleges termékek közötti esetleges eltérésekért.
  • Akció esetén a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt az akció részleteiről és időtartamáról.
  • Hibás ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, az Ügyfél pedig elállhat a vásárlástól.
  • Hibás árnál, ha feltűnő értékaránytalanság van a valós és megjelenített ár között, a szerződés nem érvényes. A hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek számít.
  1. Rendelés menete
  • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
  • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „bevásárlókosár” ikonra kattintva.
  • Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

  Fizetési módok:

  • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
  • Online bankkártyával: A bankkártyás fizetés révén a Felhasználó kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban.

  /A 3. félnek kiadott személyes adatokkal kapcsolatban lejjebb tájékozódhat/

  Szállítási módok:

  • Házhoz szállítás Magyar Posta / DPD / Express One futárszolgálattal
  • Csomagpontba történő szállítás esetén: Packeta Hungary kft.

  Szállítási költség:

  Házhoz szállítás futárszolgálattal:

   • Szállítási díj: 1.990Ft

  Csomagpontba: 990 Ft

  • Amennyiben a webshopban hibák vagy hiányosságok merülnek fel a termékekkel vagy árakkal kapcsolatban, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. A vevőt az új adatokról azonnal tájékoztatjuk a hiba felismerése és javítása után. Ezt követően a vevőnek lehetősége van újra megerősíteni a megrendelést vagy elállni a szerződéstől.
  • A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz, és a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján kerül meghatározásra. A számla és a jótállási jegy a csomag részét képezik. A vevő köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és jegyzőkönyvet készíteni az esetleges sérülésekről. Jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.
  • A "megrendelés megerősítése" gombra kattintva a felhasználó elküldheti a megrendelését, de előtte még egyszer ellenőrizheti az adatokat, és megjegyzéseket is küldhet.
  • A felhasználó a megrendeléssel elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
  • Adatbeviteli hibák javítása: A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt bármikor visszaléphet az előző fázisba, hogy javítsa a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának ellenőrzésére és módosítására.
  • A felhasználó e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés elküldését követően. Ha 48 órán belül nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati vagy szerződéses kötelezettség alól.
  • A felhasználó tudomásul veszi, hogy az automatikus visszaigazolás csupán tájékoztatás és nem keletkeztet szerződést. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató további e-mailben értesíti a felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

  Hogyan teljesítem a megrendelést?

   A megrendelések feldolgozása munkanapokon nyitvatartási időben történik. Amennyiben a megrendelés a munkaidő lejárta után érkezik be, azt a következő munkanapon dolgozzuk fel. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelés teljesítésének várható időpontját.

   Általános teljesítési határidők a következők:

  • Raktáron lévő termékek esetén: 1-2 munkanap.
  • Raktáron nem lévő termékek esetén:
   • Amennyiben rendelkezésre áll a nagykereskedőnél: 4-6 munkanap.
   • Amennyiben nincs raktáron: 2-4 hét.

   Az adásvételi szerződés értelmében a Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vevőre ruházza át, míg a Felhasználó köteles megfizetni a vételárat és átvenni a dolgot. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog eljuttatását, a kárveszély a vevőre száll át a dolog birtokba vételének pillanatában. Ha a fuvarozót a vevő bízta meg, a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a vevőre, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és nincs eltérő megállapodás, a Szolgáltató köteles harminc napon belül a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot a szerződés megkötését követően. Amennyiben a Szolgáltató késedelmet okoz, a Felhasználó jogosult póthatáridőt szabni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Felhasználó jogosult elállni a szerződéstől. A Felhasználó jogosult elállni a szerződéstől póthatáridő tűzése nélkül, ha a Szolgáltató megtagadja a szerződés teljesítését; vagy b) a szerződés a felek megállapodása vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetése szerint a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségét azért, mert a meghatározott termék nincs rendelkezésre, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót és visszatéríteni az általa fizetett összeget.

  Vásárlás utáni elállás joga:

  Elállási Jog

  A Fogyasztó az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatást ad, az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

  Az elállási jog nem illeti meg a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  A fogyasztót továbbá nem illeti meg az elállási jog:

  1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a szolgáltatás egészének teljesítését követően, a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  4. d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  5. e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  6. f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  7. g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  8. h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  9. i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  10. j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  11. k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  12. l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

   

  Szolgáltató a termék visszaérkezését vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

  Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  Amennyiben a Fogyasztó olyan szállítási módot választ, amely eltér a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól, a Szolgáltató nem köteles megtéríteni a Fogyasztó részére ebből adódó többletköltségeket. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó nem szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. E két időpont közül azt veszi figyelembe, amely előbb bekövetkezik.

  Amennyiben a Fogyasztó szeretné élni az elállási jogával, köteles e szándékát a Szolgáltató elérhetőségein írásban, telefonon vagy személyesen jelezni. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás időpontját, telefonon történő jelzés esetén pedig a telefonon történő jelzés időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató. A postai úton történő jelzésnek ajánlott küldeményként vagy csomagként kell történnie. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálattal küldheti vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

  A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékben használhatja a terméket, meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelős. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.

  A Fogyasztó bármely más panaszával is fordulhat a Szolgáltatóhoz a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  Az elállási jog gyakorlásának menete:

  Amennyiben a Fogyasztó szeretné élni az elállási joggal, köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

  A Fogyasztó a határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 napon belül kell elküldeni. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén pedig az email vagy fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató.

  A Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, tehát az érkezési időpont nem számít bele a 14 napba. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Szolgáltató azonban nem köteles megtéríteni a Fogyasztó részére azokat a többletköltségeket, amelyek a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási módból erednek. A Fogyasztó a szerződés megkötését követő napokban is élhet az elállási jogával.

  Több termék esetén, ha azokat különböző időpontokban szállítják ki, a visszaküldési határidő a legutoljára kézbesített termék átvételétől számított 14 napon belül jár le.

  Az adataid továbbításra kerülhetnek:

   

  SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

  A Szolgáltatások nyújtása során részt vesznek alvállalkozóink is, akik az adatvédelmi szabályoknak megfelelően általában adatfeldolgozónak minősülnek. Bizonyos esetekben azonban egyes alvállalkozóink – például a rá irányadó jogi kötelezettség vagy a nyújtott szolgáltatás jellege miatt – adatkezelőként is tevékenykedhetnek. Amennyiben ez a helyzet, ezt alább külön jelezzük.

  Az alábbi alvállalkozók férhetnek hozzá személyes adatokhoz:

  • Minden felhasználó esetében: A Shopify (Shopify Inc., Székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, web: www.shopify.com), amely a Weboldalak karbantartását végzi. A személyes adatokhoz csak a Shopify megfelelő jogosítvánnyal rendelkező munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, akik részt vesznek a Weboldalak működtetésében és fejlesztésében. A Weboldalak és a személyes adatok kezelése a Shopify Inc. európai és az egyesült államokbeli szerverein történik.
  • Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására: A Google Analytics szolgáltatásokat használjuk, amelyekhez a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatása nyújt támogatást az Egyesült Államokban található szervereken.
  • Reklámtevékenységhez kapcsolódóan: A Google Ads szolgáltatását (Google LLC) használjuk, amely az EU-US Privacy Shield résztvevője, biztosítva ezzel a megfelelő adatvédelmi szintet az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozáshoz.
  • Ajánlatkérés, regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: Személyes adataidat nem adjuk át más adatkezelőknek vagy értékesítjük, kivéve, ha ezt kifejezetten és előzetesen hozzájárultál.
  • Csomag kézbesítésekor: Logisztikai partnerünk, a Packeta Hungary Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., Adószám: 25140550-2-41, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186, Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) részére neved, címed, e-mail címed és telefonszámod továbbításra kerül a rendelés kézbesítése érdekében.
  • Fogyasztói panasz vagy minőségi kifogás esetén: A Fogyasztói Minőségi Kifogásról/Panaszról szóló Jegyzőkönyv kiállításakor szükséges személyes és vásárlási adatokat a kivizsgáláshoz más szereplőknek (hatóság, békéltető testület, független szakértő) is továbbítjuk a megfelelő döntés meghozatala céljából.
  • Számlázáshoz: A számla kibocsátásához a számlázz.hu szolgáltatást használjuk, amelynek szolgáltatója a V3.hu Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41, e-mail: info@szamlazz.hu). Az adatfeldolgozás céljából a számlázási vásárlók neve és számlázási címe továbbításra kerül.
  • Terméket értékesítő felhasználók esetén: A vevők neve, számlázási címe, termék értékesítése esetén az értékesítő felhasználó adószáma adatfeldolgozási célból Uri Norbert könyvelőnek kerül továbbításra.

   

  SÜTIK (COOKIES) ÉS WEBJELZŐK TÁJÉKOZTATÓ

  A sütik olyan szöveges állományok, melyek segítségével a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja a számítógépedet, és tárolja személyes preferenciáidat, valamint technikai adataidat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) mutatják, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik használatával személyre szabjuk a Weboldalon tett látogatásaidat (például felismerjük téged, amikor visszatérsz), elemezzük a Weboldal forgalmát, és követjük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkozóan. Mindez segíti fejleszteni a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy minél jobban megfeleljen a felhasználói elvárásoknak. A sütik lehetnek állandók (amelyek mindaddig a számítógépeden maradnak, míg nem törlöd őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek). Emellett webjelzőket (web beacons) vagy hasonló technológiákat is alkalmazhatunk, amelyek figyelik a Weboldal használatát, és megmutatják számunkra, mely lapokat látogatod meg. Ezeket átlátszó GIF fájloknak is nevezik. A webjelzők rövid kódsorok, amelyek egy weboldalon egy képet helyeznek el azért, hogy adatokat továbbítsanak, mint például a letöltődött oldal IP-címe, ahol a webjelző található, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, ami letöltötte a webjelzőt, és az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Ha HTML-képes emailen keresztül lépünk kapcsolatba veled, a webjelzők tájékoztatják, hogy megnyitottad-e az üzenetünket. Amennyiben személyes adataidat rendelkezésünkre bocsátod (pl. ajánlatkérés útján), az összekapcsolható a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai és marketing célokra használhatjuk, a szolgáltatás hatékonyságának mérésére és továbbfejlesztésére, valamint személyre szabott ajánlatok nyújtására. A Weboldal használatával hozzájárulsz a sütik és webjelzők jelen tájékoztatóban ismertetett használatához. A legtöbb böngésző alapbeállításai lehetővé teszik a sütik elfogadását. Azonban beállíthatod a böngésződet úgy is, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-klienst vagy böngészőt úgy állítasz be, hogy a HTML emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatod bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért nézd meg az email-kliensed vagy böngésződ "Súgó" menüpontját. Fontos, hogy a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így a sütik blokkolásával bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat nem, vagy csak korlátozottan érheted el.

  1. Záró rendelkezések

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) által kiadott Rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR – 2016/679 Rendelet) alapján történik személyes adataid kezelése, mely a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelkezik. Az adatkezelési tájékoztató érvényes a Weboldal használatára, a direkt marketing csatornák igénybevételére, valamint az adás-vételi szerződések teljesítése során végzett adatkezelésre.

  Felhívjuk figyelmedet, hogy a direkt marketing csatornáinkra való feliratkozás előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás jogcímén történik, melynek alapját a jelen tájékoztató biztosítja. A személyes adatok megadása általában önkéntes, azonban bizonyos adatokat (*) kötelezőnek vagy szükségesnek jelölünk meg, mivel ezek nélkül nem tudjuk garantálni a szolgáltatások teljesítését. Amennyiben ezeket az adatokat nem szolgáltatod, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el, és nem tudunk veled adás-vételi szerződést kötni.

   Kelt.:

  1089 Budapest, 2024. 01. 21. 

  v2.0

  MEGBÍZHATÓ

  2019 óta a piacon!

  GYORS SZÁLLÍTÁS

  Miután leadtad rendelésed, mi azonnal csomagoljuk!

  GARANCIA

  Garantáltan eredeti, sértetlen sneakert kapsz kézbe!